Образац ШВ-20

Упутство:
Образац попунити ћирилицом
ЈМБГ је обавезан податак за све осим страних студената за које је обавезан податак број пасоша
* - обавезан податак
** - обавезан податак уколико је претходни одговор Србија
*** - обавезан податак уколико претходни одговор није Србија
Овим путем изјављујем да сам добровољно дао/ла личне податке овлашћеном лицу приликом уписа академске године на високошколској установи. Сагласан/на сам да Факултет похрани личне податке о мени наведене у овом упитнику у папирној и електронској форми, укључујући националну припадност, пол и ЈМБГ уколико се ови подаци налазе у попуњеном формулару, као и да њима располаже у сврху вођења евиденције о мојим обавезама и резултатима током студирања и у сврху самоевалуације. Факултет се обавезује да добијене податке неће учинити доступним неовлашћеним лицима. Сагласан/на сам да сви подаци из овог формулара буду прослеђени матичном универзитету и Републичком заводу за статистику и да ове установе надаље располажу њима у складу са законом и захтевима надлежног министарства, те да добијене податке не учине доступним неовлашћеним лицима.